OLYMPIC DAY 2023Cover dance

ข้อมูลทีม

ประเภท
  Teenager 6-12 ปี
  Adult ประชาชนทั่วไป

กรณี ผู้เข้าแข่งขันอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว
ข้อมูลผู้ติดต่อของทีม หรือ หัวหน้าทีม

ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์/Mobile Number

รายชื่อนักกีฬา

ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว

  ชื่อ นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว

  ชื่อ นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว

  ชื่อ นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว

  ชื่อ นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว

  ชื่อ นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว

  ชื่อ นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว

  ชื่อ นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์


 • สามารถใช้เป็นเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายผู้สมัคร
 • ทีมงานจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่น
 • ระบบจะใส่ลายน้ำให้ทันที หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  เบอร์โทรศัพท์
   
  คณะผู้จัดกิจกรรมฯ จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกไว้ให้กับผู้ลงแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว


   
  ยินยอม ข้อตกลงกฏและกติกาตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด
   
  ข้าพเจ้า ตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียใดๆ โดยจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ กับผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและยินดีปฏิบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

  คำยินยอมจากผู้ปกครอง ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  22 มีนาคม พ.ศ.2566

  ข้าพเจ้า เป็นผู้ปกครองของ
  __________________________ มีความสัมพันธ์เป็น

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง :

       ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ในปกครองเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา Youth Olympic ณ ป่าเป๋ย จังหวัดน่าน วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
       ตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียใดๆ โดยจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆกับผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและยินดีปฏิบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขันตามมาตรของกระทรวงสาธารณะสุข  หมายเหตุ

 • ผู้ปกครอง ต้องแนบหนักฐาน เข้าในระบบ
 •